Kemalizm Anadolu’nun işgaliyle başlar

Emperyalizmin temel siyaseti Türkleri bu vatan topraklarından sürmektir. Gerici çevrelerce dillendirilen Kemalizm karşıtı görüşler ve sistemli bir saldırganlık emperyalizmin Kemalizm karşıtlığıyla birleşmektedir

Kemalizm Anadolu’nun işgaliyle başlar
09 Ağustos 2016 Salı 11:23

Taylan Sorgun

Gazetecilik mesleğimin gereği gençlik yıllarından beri siyasi hayatını da bildiğim, öteki siyasileri izlediğim gibi siyasi sürecini de izlediğim Doğu Perinçek aynı zamanda Aydınlık gazetesinde “belgelere dayalı” yazıları ile bir bakıma “yazarlık” kimliğini de sürdürmektedir. Perinçek’in 2 Temmuz 2016 günü Aydınlık gazetesindeki köşesinde yayımladığı New York Times ve Frankfurder Allgemeine’nin “Şaşı bakışları” başlıklı yazısındaki “ABD ve Alman gazeteleri Kemalist Devrimi ve milli devlet kuruculuğunu hedef tahtasına koyuyorlar” tespitleri önemlinin de ötesinde bir görüş ve bir gerçek olarak gündemdeki yerini almıştır.

KEMALİZM KARŞITLIĞI
TSK’nin içindeki bir grubun “ayaklaması, maskara darbecilik” hareketinin temelinde görülen şudur: 1-Türk ordusunun sistemli bir şekilde Kemalizm’den koparılış hareketleri, 2-Cumhuriyet ordusu kimliğinin sistemli bir şekilde uzaklaştırılmaya çalışılması, 3-TSK’nin yapısına “müreteciliğe de” dayanan Fetullaştırma gibi sızmalar.

EMPERYALİST SALDIRI
Eğer dikkat edilmişse zaman zaman kimi mahfillerde ve çevrelerde kimi ekranlara da taşan Kemalizm karşıtı görüşler ve sistemli bir saldırganlık, aslında zaten geçmişten gelen emperyalizmin Kemalizm karşıtlığı da bu karşıtlıklarla birleşmektedir.
Peki Kemalizm’in “doğuş başlangıcı” ne zamandır?

TESLİMİYETE HAYIR
1964 yılında Dünya gazetesinin haber müdürü olduğum zamanlarda meslekte ustalarımdan gazetenin başyazarı Falih Rıfkı Atay ustam bana şöyle demişti: “İleride yazar olduğunda yazılarını belgelere dayalı olarak yazmalısın.” Bu öğüde uyarak bir gazeteci olarak 1906’dan 1938’e kadar olan zamanı o dönemi yaşamış olanlarla konuşarak 6 ciltlik tek kaynak olan belgesellerimi hazırlamıştım.

7-8 KASIM 1918
Mondros Teslimiyet Anlaşması 30 Ekim 1918 günü imzalanmıştı. O günlerde Mustafa Kemal Paşa Adana’da Yıldırım Orduları Grubu Komutanı’dır. Zamanın Sadrazamı Ahmet İzzet Paşa “Teslimiyet Anlaşmasını” bütün ordu komutanlarına olduğu gibi Mustafa Kemal Paşa’ya da şifrelemiştir.
Şimdi dikkat: 7-8 Kasım 1918 günü gecesi Mustafa Kemal Paşa’nın yanında emrindeki o zaman albay olan ve belgeselini yazdığım Fahrettin Altay Paşa (İmparatorluktan Cumhuriyete belgeselim) ile emrindeki Ali Fuat Paşa da vardır. Mustafa Kemal Paşa, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya şu şifreyi göndermiştir: “Bu mütareke ahkamında (şartlarına) uymayacağım, kendi karekterime uyanı yapacağım. Sahile çıkacak İngiliz kuvvetlerine atış açılması için orduma emir verdim...”
Bu şifre İstanbul’da Sadrazamlık’ta, Saray’da emperyalist işgal devletleri yüksek komiserlerinde sanki bir deprem yaratılmıştır. Ve ertesi sabah gelen bir şifrede Sadrazam Ahmet İzzet Paşa şöyle demiştir: “Ordunuz dağıtılmıştır İstanbul’a dönünüz.”

ALTAY PAŞA
Belgeselini yazdığım Altay Paşa bana o gece için şöyle demişti: “O şifre yazdırılırken Ali Fuat Paşa ile ben heyecandan koltuklarımıza gömülmüştük. O gece tarihi bir gecedir. Mustafa Kemal Paşa şifreyi yazdırdıktan sonra bize dönerek: ‘Başka çaresi yok.’ demişti. Ve aslında işte o gece Milli Mücadele’ye karar vermişti.”
(Mustafa Kemal’in İstanbul’daki altı aylık dönemi yaşananlar, gizli karargah çalışmaları teşkilatlanması Mütareke Dönemi ve Bekirağa Bölüğü belgeselimde tek kaynak olarak vardır.)

VE KEMALİZMİN DOĞUŞU
İşte Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçip “dünyanın dördüncü büyük devrimi olan Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali’ni başlatması ile” “Kemalizmin” doğuşu da başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa’nın 3 Temmuz 1920 günü kendisi ile görüşen yabancı gazetecilere “Milletimizin isteği istiklaldir” demişti. Ve açıklamaları sürmektedir: “Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına değildir. Sadece kendi nam ve hesabına olsaydı daha az kanlı olur, daha çabuk biterdi. Çünkü savunduğumuz dava bütün esir milletler adınadır” da diyordu.

22 MART 1921
Mustafa Kemal’in yaptığı açıklamalar ve Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali başlarında, 22 Mart 1921 günü Batı dünyasının önde gelen yayın organlarında Daily Mail’in büyük manşeti ve yorum haberi şöyledir: “22 Mart 1921’de Kemalistlere karşı büyük başarı ile sürdürülen askeri harekat ile Türklerin Küçük Asya’dan sürülmekte olduğu haberleri gelmektedir. Sevr Türklere kabul ettirilecektir.”
Emperyalizmin temel siyasetinin Türkleri bu vatan topraklarından sürmek olduğu bu belge ile sabittir.

MENFAATLERİMİZE AYKIRI
Şimdi dikkat: Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali sürerken, emperyalizmin İstanbul’daki yüksek komiserleri Monsenier Ledoulkx-Ryan ve Galli merkezlerine şu şifreyi göndermişlerdi: “Kemalistler siyasi ve iktisadi tam bağımsızlık istemektedirler. Bu da bizim siyasi ve iktisadi menfaatlerimize aykırıdır.”
Emperyalizmin bir öfkesi de bundandır. Ve hala siyasi ve iktisadi tam bağımsızlığımızın da önüne engeller çıkarmıyorlar mı?

İŞBİRLİKÇİLER
Anadolu’da Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali sürerken işgal devletleri yüksek komiserleri, Vahdettin’in eniştesi Sadrazam Damat Ferit bir sansür heyeti kurmuşlardı. Zamanın İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı kurulmuş olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası (Partisi) mensupları da emperyalist işgal devletleri ile işbirliği içindeydiler.

BİR BELGE
Bakınız Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali yanlısı olan İkdam Gazetesi İdare Memuru Mahmut Bey anlatmıştı: “Birgün başlarında komutanları olduğu halde bir İngiliz askeri birliği baskın yapar gibi matbaaya geldiler. Bozuk bir Türkçe ile yazılmış sansür kararını tebliğ ettiler, sansür kararında şöyle yazılmıştı: Millicilik propagandasına son verilecektir. Anadolu’daki Kemalistlerden, (Kuvvayı Milliye’yi de kastederek) Kemalist çetelerden söz edilmeyecek, halkın huzurunu bozan böyle haberler verilmeyecektir”

ÜÇLÜ SANSÜR
Ve yine bir belge daha: İstanbuldaki işgal devletleri yüksek komiserlerinden J. de Roberc-A. de France-Maissa matbuata (gazetelere) bir sansür emri yayınlamışlardı. Bu sansür emrinde şöyle denilmekteydi: “Kemalizmden, Anadolu’daki millici harekatlardan, Kemalist çetelerden söz etmek yasaklanmıştır. Mustafa Kemal Paşa ve Milli harekat denilen çetecilikten söz etmek yasaktır ve bunlar takbih (karşı durmak) edilecektir.”

AMERİKA, AVRUPA KIZAR
Bütün vatan toprakları işgal altındadır. Anadolu’da Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali sürmektedir. Ve daha Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali başlatıldığında Padişah Vahdettin’in eniştesi Sadrazam Damat Ferit hükümet adına bir beyanname yayımlamıştı. Beyannamede şöyle denilmişti: “Artık sulh olmuştur. Ama bir takımları kendi hırsları ile Anadolu’da fitne ve fesat çıkarmışlardır. Bu fitne ve fesat Amerika ve Avrupa efkari umumiyesinde bize karşı kızgınlıklar yaratacaktır. Bu harekat derhal durdurulmalıdır.”
İhanetin belgelerinden sadece birisi budur. Yorumu ve şimdiki kimi zamanları siz düşünün...

ÇANAKKALE OLMASIN
Bakınız Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali sürerken emperyalist siyasetçilerden Foincare-Curzon-Schanzer yayımladıkları bir deklarasyonda şöyle demişlerdi: “1914 ve daha sonrası senelerde Çanakkale Boğazı’nın kapatılması yüzünden Avrupa’nın göze almaya mecbur kaldıkları tehlikeler ve fedakarlıklara bir daha hiçbir zaman maruz kalmamaları elzem bulunduğundan müttefikler (işgal devletleri) bunun için icap eden tedbirleri almaktadırlar.”
Belgeselini yazdığım Altay Paşa Çanakkale Savaşı sırasında cephe komutanlarından Esat Paşa’nın kurmay başkanı idi. Bu konuda bana şunları söylemişti: “Emperyalistler Çanakkale’de karşılarında Mustafa Kemal Paşa’yı bulmuşlar, mağlup olmuşlardı. Eğer Çanakkale’yi geçebilselerdi Anadolu’yu işgal edip Rusya üzerine yürüyeceklerdi. Onlar, emperyalistler Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali’nde de karşılarında Mustafa Kemal Paşa’yı bulmuş ve mağlup olmuşlardı.”

İKTİSADİ DEVRİM
Batı dünyasında son zamanlarda “Kemalizm” aşlıklı araştırmalar yapılmaktadır. Mesela İtalyan Üniversitesi profesörlerinden Mana Korda “Kemalizm” başlıklı araştırmasında şöyle demektedir: “Kemalizm fikir özeti olarak bir çağdaşlaşma ve sanayileşme hareketidir de. Bu hareketin geri kalmışlıktan kurtulma çağını açmış olması itibariyle dünya üzerinde etkisi büyük olmuştur. Çünkü bu tez orijinaldir gerçekten. Kemalizm mevcut bir doktrine bağlı değildir.”

TEVKİFATLAR
30 Ekim 1918 Mondros Teslimiyet Anlaşması ardından emperyalistlerin yüksek komiserleri, Vahdettin’in damadı Sadrazam Damat Ferit, Nemrut Paşa Harp Divanı’nı kurdurmuşlardı.
O harp divanı önde gelen bazı komutanları, aydınları, millici yazarları, İttihat ve Terakki mensuplarını, aydın siyasetçileri, Cumhuriyet döneminde bakan olacak isimleri ve hatta Kut’ülamare Komutanı Halil Paşa’yı da tevkif etmişti. Yunus Nadi, Hüseyin Cahit, Ziya Gökalp de tevkif edilenlerdendi.
Mustafa Kemal, Anadolu’ya geçmeden önce Halil Paşa’yı oradan kaçırtıp Rusya ve Azerbaycan’a silah temini için göndermişti.

ŞİMDİKİ ZAMAN
Ahh sen zaman... Şimdiki zamanda da sahte belgelerle tevkif eilen TSK komutanları, aydınlar, siyasetçiler, yazarlar tutuklanıp Silivri Hapishanesi’ne konmadılar mı? Ahh sen zaman... Mürteci Gülen ve hempaları baş organizatörlerdi. Ve yine şimdiki zamanda kimileri ekranda bilmeden Kemalizmi hedefe koymaktalar. Ve Perinçek’in belgeli yazısında sözünü ettiği gibi emperyalizmin bazı merkezleri Kemalizme karşı “panik atak hastalıklarını” ve siyasalarını sürdürmektedirler...
Kemalizme karşı laf edenlerin önce Kemalizmi bilmeleri gerekmez mi? Ve tabii Cumhuriyet’in kuruluş felsefelerini de iyi öğrenmeli sonra konuşmalılar. Ama zaten kimilerinin Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine şaşı baktıkları da malumdur...

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.