İşte Vatan'ın emek programı

İşte Vatan'ın emek programı
20 Nisan 2015 Pazartesi 11:17

Yıldırım Koç 
[email protected] 
 

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı 

TÜRKİYE’de gelir getirici bir işte çalışanların yaklaşık yüzde 70’i işçi sınıfını oluşturmaktadır. İşçi, memur, sözleşmeli personel ve geçici personel statülerinde çalışan ücretlilerin sayısı ve oranı, köylülüğün ve esnaf-sanatkarın tasfiyesiyle birlikte giderek artmaktadır. Türkiye’nin geleceğine damgasını vuracak toplumsal güç, işsizler ve işçi-memur emeklileriyle birlikte işçi sınıfıdır. 

Siyasi partilerin hiçbiri, işçi sınıfının sorunlarına kapsamlı çözümler üretmemiştir. Seçim bildirgelerinde bu konu genel ve muğlak ifadelerle geçiştirilmektedir. Vatan Partisi’nin bu konudaki tavrı tamamiyle farklıdır. 

Vatan Partisi, işçi sınıfına ilişkin politikasını 7 Nisan 2015 günü dağıtımına başladığı Vatan Partisi “İşçiye, İşsize, Emekliye Ne Getirecek?” başlıklı 32 sayfalık kitapçığıyla kamuoyuna açıkladı. Vatan Partisi, işçiye, işsize, emekliye, bir bütün olarak işçi sınıfımıza, bağımsız ve demokratik bir Türkiye, insanca yaşama ve çalışma koşulları, huzur ve refah vaat etmektedir. Vatan Partisi iktidarında tüm emekçi sınıf ve tabakalar, geleceklerine güvenle bakabileceklerdir; bugünleri ve gelecekleri halkçı devletin güvencesi altında olacaktır. Vatan Partisi, Atatürk’ün 6 Ok’unu hayata geçirecektir. Partimiz, devletçilik, laiklik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, devrimcilik, halkçılık ilkelerini benimsemekte, bu ilkeleri daha da geliştirerek koruyabilmek için mücadele etmektedir. Temel amaç, bağımsız ve demokratik bir Türkiye’de başta işçi sınıfı olmak üzere tüm halkımızın çalışma ve yaşama koşullarının geliştirilmesidir. Bu amaçla, önce özelleştirmeleri durduracağız, yapılmış özelleştirmelere ilişkin mahkemelerin yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını uygulayacağız. Devletçilik ve planlı ekonomi temelinde bir karma ekonomiyi hayata geçireceğiz. 
BELİRLİ MİKTARDA SU KULLANIMI ÜCRETSİZ 

- Devlet her aileye belirli miktarda su ve elektriği parasız olarak verecek, sadece bu miktarlar üzerindeki harcamalardan para alınacak. Belediyeler tarafından üretilecek ekmek, maliyetinin çok altında fiyatlarla satılacak. 

- Şirketlerin borçlarının ödenmesinde işçi alacaklarına öncelik tanıyacağız. 
EVSİZE DEVLET KORUMASI 

- Devlet her aileye belirli miktarda su ve elektriği parasız olarak verecek, sadece bu miktarlar üzerindeki harcamalardan para alınacak. Belediyeler tarafından üretilecek ekmek, maliyetinin çok altında fiyatlarla satılacak. 

- Şirketlerin borçlarının ödenmesinde işçi alacaklarına öncelik tanıyacağız. 
GSS BORÇLARI SİLİNECEK 

- Genel sağlık sigortası sistemine son vereceğiz; GSS borçlarını sileceğiz. Herkese devlet tarafından parasız sağlık hizmeti verilmesini sağlayacağız. İlaç ve diğer sağlık giderleri karşılığında para alma uygulamasına son vereceğiz. 

İŞTEN ÇIKARILANA TAZMİNAT HAKKI 

- İş güvencesi sağlayacağız. İşçilerin işten tazminatsız olarak çıkarılmalarını önleyeceğiz; işten çıkışta ihbar sürelerini artıracağız. 

- Yerüstünde çalışan işçilerin haftalık çalışma süresini, ücrette bir indirim olmaksızın, 45 saatten 40 saate düşüreceğiz. Fazla çalışma süresini sınırlandıracağız; fazla çalışma zam oranını yüzde 100’e çıkaracağız. 
KAMUDA SENDİKALAŞMA YASAĞINA SON 

- Tüm ücretli çalışanların, polislerin, emeklilerin, çiftçilerin, serbest meslek sahiplerinin sendikalaşmasını ve haklarını örgütlü biçimde koruma ve geliştirme olanaklarını sağlayacağız. Bazı kamu çalışanlarının sendikalaşma yasaklarını kaldıracağız. Sendika içi demokrasiyi tam olarak uygulatacağız. Sendikaların mali yapılarını şeffaflaştıracağız.  

Sendika yöneticilerinin ücretlerinin, işkolunda çalışan en yüksek ücretli işçinin gelirini aşmamasını sağlayacağız. 
ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YEMEK 

- Vatan Partisi iktidarında, gençlerin kendi yetenekleri ve eğilimlerine ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun bir eğitimden parasız olarak yararlanmaları esastır. Geleceğin üreticisi olan öğrencilerin yaz aylarında işyerlerinde staj yaparak çalışma hayatına alışmalarını sağlayacağız.  

- Öğrenciler için devlet tarafından parasız yaz kampları kurulacak.  

- Öğrencilere ve öğretmenlere her okul dönemi başında kitap ve kırtasiye yardımı yapılacak. 

- Öğrencilere okullarında ücretsiz yemek olanağı sağlanacak.  

- Ailelere, eğitimde olan çocuk başına devletimiz tarafından her ay belirli bir ödeme yapılacak.  

- Endüstri meslek liselerindeki öğrencilere staj amacıyla atölyelerde çalıştıkları süre için ücret ödenecek. 

Vatan Partisi işçi sınıfımıza hak ve özgürlükler, refah, huzur, insanca yaşama ve çalışma koşulları, demokrasi getirecek. 
EMEKLİYE YILDA 3 İKRAMİYE 

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin sayısını ve bunların yetkilerini artıracağız; denetlenmedik işyeri bırakmayacağız. 

- İşçiler, memurlar ve emekliler için dinlenme kampları kuracağız; on binlerce lojman yaptıracağız. Vatan Partisi iktidarında, emekli aylıkları, emekli örgütleriyle görüşülerek, günün ihtiyaçlarına göre insanca yaşamaya imkan verecek düzeye yükseltilecek. Hiçbir emeklimiz namerde muhtaç duruma düşürülmeyecek. Tüm emeklileri kapsayan yeni bir intibak yasası çıkarılacak. Emekli, dul ve yetim aylıklarının artırılmasında milli gelir artışı da dikkate alınacak. 
- Ramazan ve Kurban bayramlarında ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda emeklilere, dul ve yetim aylığı alanlara, bir aylık tutarında ikramiye verilecek. Çalışan emeklilerin destek primi ödemesi uygulamasına son verilecek. Emeklilere de banka promosyonları ödenecek. 
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMA SORUNU ÇÖZÜLECEK 

- Vatan Partisi iktidarında, yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında işçinin yalnızca o işyerindeki kıdemi değil, sigortalılık süresi esas alınacak. Ayrıca yıllık ücretli izin sürelerini 5 işgünü artıracağız. 

- Evlenme, doğum, ölüm gibi durumlarda işçilere ücretli mazeret izni getireceğiz. İşçilerin fazla çalışma ücreti almalarını önleyen denkleştirme uygulamasını kaldıracağız. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını, işçilere çalışma saatleri içinde bu konuda eğitim verilmesini, tele-vizyon kanallarının bu alanda yayın yapmasını sağlayacağız. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyeceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yönetimini demokratik bir yapıya dönüştüreceğiz. 

- Emeklilikte yaşa takılanların sorununa çözüm bulacağız. Yaşlılık aylığına hak kazanmada yaş koşulunu kaldıracağız; 25 yıl sigortalı olan ve bu süre içinde 6500 gün prim ödeyenlere emeklilik hakkı tanıyacağız. 
İŞŞSİZE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VE DEVLET YARDIMI 
İşsizlik giderek artmaktadır. Halkımızın öncelikli sorunu işsizliktir. İşsizlere iş bulacağız. İş bulamadığımız işsize işsizlik ödeneği ve ardından devlet yardımı vereceğiz. İşsizlikle mücadelede kamu kesimi yatırımlarını artıracağız, özel sektörün istihdam yaratıcı politikalarını teşvik edeceğiz. Köylüyü ve esnafı destekleyerek, istihdam yaratacağız. Üretim ve ihracat kampanyasıyla mevcut üretim kapasitemizi daha etkili bir biçimde kullanacağız. Yerli malı kullanma kampanyaları açacağız. Türkiye’yi ve milletimizi soyanların mal varlıklarına el konduğunda, büyük servetler, sermaye piyasasında elde edilen kazançlar ve rant gelirleri vergilendirildiğinde yatırımlar için de, işsizlik yardımı için de yeterince kaynak sağlanabilecektir. 
TAŞERON İŞÇİYE KADRO KİRALIK İŞÇİLİĞE SON 

- Kaçak işçiliği kesinlikle önleyeceğiz. 

- Taşeronluk uygulamasına son vereceğiz; taşeron işçilerini kadroya geçireceğiz ve geçmiş yıllara ilişkin haklarını ödeyeceğiz. Kiralık işçilik uygulamasını kaldıracağız. Sözleşmeli personel, geçici personel (4/C) ve ücretli öğretmenler de kadroya geçirilecek. Eğitim, devlet tarafından parasız olarak sağlanacak. İhtiyaç duyduğumuz yüz binlerce yeni öğretmen, ataması yapılmayan öğretmenlerden sağlanacak. Özel öğretim kurumlarında sömürülen öğretmenleri de devlet kadrosuna alacağız. 

- Yabancı işçi sayısını asgariye indireceğiz. 

- Çocuk işçiliği önleyeceğiz; 12 yıl kesintisiz eğitim uygulayacağız. 
EV KADININA SOSYAL GÜVENCE 

- Kadınların özgürleşmesinin yolu, çalışma hayatında aktif yer almalarından geçmektedir. Kadınlarımızın ev yükünü azaltacak tedbirler alacağız, milletimizin yarısının ülke kalkınmasında, çalışma hayatında yer almasını, ülkemize ve evlerine refah getirmelerini sağlayacağız. 

- Evlerde çocuk veya yaşlı bakımında veya temizlikte çalışan kadınların örgütlenmelerini ve haklarını tam olarak alabilmelerini sağlayacağız. Kadınların maruz kaldığı ayrımcılığı sona erdireceğiz. Analık iznini doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta yapacağız. 

- Ev kadınlarını, devlet katkısıyla sosyal güvenlik kapsamına alacağız. 

- İşçilerin önemli haklarını ortadan kaldıran belirli süreli iş sözleşmelerini kısıtlayacağız. Kısmi süreli (part-time) çalışmanın işçiyi sömürmenin bir aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz; çağrı üzerine çalışmayı yasaklayacağız. İşçilerin işe girişteki deneme süresini bir aya indireceğiz.  
ENGELLİYE İŞ, MEVSİMLİK İŞÇİYE KADRO 

- Mevsimlik işçilere kadro vereceğiz. 

- Engellilerin çalışma hayatına katılmalarını sağlayacağız. İşçilerin hak aramasına engel olan yüksek mahkeme harçlarını ve bilirkişi ücretlerini indireceğiz. 

- Özel istihdam bürolarını kapatacağız;  

İŞKUR’u daha etkili hale getireceğiz. 
ASGARİ ÜCRET NET 1500 LİRA OLACAK 
- Vatan Partisi iktidarında yeraltında çalışanlar dışındaki tüm işçiler için asgari ücret ayda net 1500 lira olacak; Asgari Ücret Tespit Komisyonu demokratik bir yapıya kavuşturulacak. Dolaylı vergileri ve ücretlilerin ödediği gelir vergisini azaltacağız; kurumlar ve servet vergilerini artıracağız. Kent rantlarını halkımız için kullanacağız. Halkımızın kullandığı temel tüketim mallarına devlet desteği getireceğiz ve bu ürünleri ucuzlatacağız.  
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAATE DÜŞÜRÜLECEK 

- Kıdem tazminatı tavanını kaldıracağız; kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını işçiler lehine değiştireceğiz. 

Vatan Partisi iktidarında, işçilerin işverenler tarafından ödenmeyen ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecek ve bu para devlet tarafından işverenlerden faiziyle tahsil edilecek. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresini 10 yıla yükselteceğiz. 

- Ücreti normal ödeme gününde ödenmeyen işçinin 7 gün sonra iş durdurma hakkını tanıyacağız. İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ahmet Yılmaz - 5 yıl önce
çok güzel bir seçim programı.emekten yana, üretenden yana, ulusal çıkarlardan yana bir progam. hayırlı olsun.
Avatar
erden Ünal - 5 yıl önce
gerçek vatan gerçek açıklama oum vatana helal olsun .
Avatar
murat - 5 yıl önce
zenginlerle para avcılarıyla mücadele etmek kolay değil Allah yardımcınız olsun gönlümüz sizlerle